leveringsvoorwaarden Korevaar vlonderbouw/houtbouw/damwanden

 

Offertes

deze blijven vrijblijvend en kosteloos totdat er een schriftelijke of mondelinge bevestiging dan wel annulering heeft plaatsgevonden

in geval van mondelinge bevestiging is het moment dat er aangevangen is met de werkzaamheden een bewijs van acoord ontstaan

 

wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen voor werkzaamheden en leveranties uitgaande boven hetgeen in de offerte is vastgesteld

 

montage 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen , zijn alle voorzieningen en/of handelingen die nodig zijn voor de opstelling en montage zullen zorgdragen , dient de klant voor zijn rekening en risico er onder meer voor te zorgen dat ;

a   ons personeel zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts deze ten alle tijde te verrichten

b   de toegang tot de plaats van opstelling geschikt is voor transport en de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage

c   de benodigde voorbereidingswerkzaamheden zoals fundering verricht zijn volgens voorschriften

d   een deugdelijke goed werkende electriciteitaansluiting binnen 20 m van de bouwplaats aanwezig is met een minimale capaciteit van 2,0kw

e   tot aan de oplevering worden er geen belemmerende artikelen op de door ons te monteren onderdelen geplaatst

f   opdrachtgever draagt er zorg voor dat eventuele andere aannemers geen belemmerende factor zijn voor onze arbeid

 

indien , doordat aan een van de bovenstaande punten niet voldaan is , tijdsverlies optreedt , worden alle daaruit voortvloeiende kosten en schade aan de klant in rekening gebracht tegen het daarbij behorende uurtarief 

 

montage is altijd exclusief schilderwerk , verankering , of afdichting tenzij anders overeengekomen

verpakkingsmateriaal en bouwafval worden gedeponeerd in een door de koper beschikbaar gestelde voorziening

 

(af)levertijden zijn nimmer fatale termijnen , deze worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven , maar zijn niet bindend , aan overschrijding daarvan kan de koper geen enkel recht ontlenen , koper/opdrachtgever blijft gehouden aan hetgeen overeengekomen te ontvangen en op de overeengekomen wijze te betalen , zonder op vergoeding van schade wegens te late (af)levering aanspraak te kunnen maken

Tevens is dit het geval indien in geval van werkzaamheden er voor de aflevering de werkzaamheden afgerond zijn , ook kan opdrachtgever zich dan niet beroepen op kortingen , wel dient bij aflevering direct de slottermijn te worden voldaan

 

Betaling

in geval van uitsluitend levering goederen dienen alle goederen volledig betaald te zijn op moment van aflevering , goederen worden uitsluitend gelost aan verharde weg mits per vrachtwagen bereikbaar

risicos tot de levering zijn voor rekening korevaar vlonderbouw/houtbouw/damwanden , dan wel de transporteur

in geval van levering met montage dient bij orders/opdrachten boven de 5000,00€ een aanbetaling te worden voldaan van 25% voor aanvang van de werkzaamheden , bij orders/opdrachten boven de 15000€ is dit 50%

Bij levering met montage dient opdrachtgever het restantbedrag uiterlijk 8 dagen na oplevering te hebben voldaan

Bij overschrijding van de betalingstermijnen vervallen alle rechten op eventuele kortingen en garanties

op de opleverdatum stelt de opdrachtgever zich beschikbaar om de afgesproken opdracht/werkzaamheden door te nemen , eventuele op of aanmerkingen worden door korevaar vlonderbouw/houtbouw/damwanden indien verantwoordelijk hiervoor naar redelijkheid opgelost , in geval van levering door korevaar en uitvoering door externe aannemer is korevaar slechts verantwoordelijk voor de geleverde goederen 

weersinvloeden zijn een factor die oplossingen zouden kunnen beinvloeden , er wordt dan overeengekomen dat dit zal geschieden wanneer het weer dit weer dit weer toelaat , dit betekend niet dat er uitstel is voor betaling van de slottermijn 

bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever dient deze ons een rente te vergoeden van 1% per maand over het factuurbedrag , een gedeelte van de maand wordt voor een volle maand gerekend

alle kosten welke in dat geval aan de inning voor ons zijn verbonden , waaronder juridische bijstand komen voor rekening koper/opdrachtgever

indien niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan zijn wij gerechtigd de levering en/of werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de betaling door ons is ontvangen

zolang de betaling niet volledig heeft plaatsgevonden blijven de geleverde/gemonteerde materialen ons eigendom 

door ons geleverde materialen , doch door een externe aannemer gemonteerd zijn tot aflevering voor ons risico , na aflevering zijn deze risicos voor externe aannemer dan wel opdrachtgever

 

uiterlijk waarneembare gebreken moeten door de klant worden gereclameerd bij ontvangst c.q. oplevering c.q. oplevering, binnen 8 dagen nadat de klant de goederen of het gemonteerde heeft ontvangen , bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt.

niet uiterlijk waarneembare gebreken moeten door de klant worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat deze gebreken zijn geconstateerd, of redelijkerwijs hadden moeten worden geconstateerd, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt

in geval van een reclame binnen de in de vorige leden genoemde termijnen zullen onze verplichtingen zijn gelimiteerd tot het vervangen of  repareren van de gebrekkige delen of het vergoeden van het netto factuurbedrag van de betrokken delen , zulks te onze keuze , zonder dat er enig andere verplichting van onze kant zal zijn

 

niet onder garanties vallen    

*ruitbreuk

*(natuurlijk) vergrijzing/verwering van het hout

*klachten veroorzaakt door het verzakken van het fundament

*klachten veroorzaakt door een ondeugdelijke onderconstructie

*klachten veroorzaakt door vervuiling

*klachten veroorzaakt door het werken van het hout

*klachten veroorzaakt door aangebrachte wijzigingen opdrachtgever

*klachten veroorzaakt door aangebrachte stellingen electriciteitsinstalaties en alle andere zaken en toevoegingen die zodanig zijn aangebracht waardoor de klacht is ontstaan

*klachten veroorzaakt door(extreme)weersinvloeden

 

bij levering hout geven maatafwijkingen van + of - 2mm geen reden tot reclamatie , hout is een natuurproduct: vervorming, scheurvorming, krimpen, uitzetten, geur etc, zijn natuurlijke eigenschappen van hout en vallen derhalve niet onder garantie    

 

reclamaties 

elk recht tot reclamatie vervalt indien deze niet uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst/oplevering schriftelijk bij ons is ingediend

een tijdige en gegronde reclamatie geeft de koper/opdrachtgever geen recht om de ontvangst of de betaling van de goederen/geleverde waarop de reclamatie niet betrekking heeft te weigeren of uit te stellen

 

kvk 59193298

voorschriften van koper/opdrachtgever welke afwijken van onze voorwaarden binden ons niet , tenzij wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk met die voorwaarden akkoord hebben verklaard

 

voor het niet aanwezig zijn van een vereiste bouwvergunning of melding van bouwvoornemen en overige toestemming van personen of instanties die benodigd zijn voor het oprichten van het geleverde aanvaard korevaar vlonderbouw/houtbouw/damwanden geen aansprakelijkheid

door ons verstrekte tekeningen zijn slechts bedoeld als een illustratieve weergavewaaraan geen rechten ontleend kunnen worden

 

fundatie en onderhouds, en schilderadviezen door ons zijn altijd vrijblijvend, aan deze adviezen kunnen geen rechten ontleend worden

 

in gevallen waarin door ons van een bepaling van de voorwaarden wordt afgeweken blijven overige bepalingen van kracht , zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld

dergelijke bepalingen zijn voor ons slechts bindend nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd , hetzelfde geldt voor mondelinge en/of telefonische afspraken

 

indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de voorwaarden , zal dit bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt

 

Korevaar vlonderbouw/houtbouw/damwanden

11-11-2014